Δείκτης άπνοιας υπόπνοιας

Ο δείκτης άπνοιας υπόπνοιας είναι ο αριθμός των απνοιών και των υποπνοιών ανά ώρα. Ο δείκτης αυτός, όπως και τα επίπεδα κορεσμού σε οξυγόνο (Ο2), χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν πόσο σοβαρή είναι η περίπτωση της άπνοιας ύπνου ένος ασθενής. Για τον προσδιορισμό του ΑΗΙ προσθέσετε το συνολικό αριθμό των εκδηλώσεων άπνοιας, καθώς και τις εκδηλώσεις υπόπνοιας και διαιρέστε τον με τον συνολικό αριθμό των λεπτών του πραγματικού χρόνου ύπνου.

Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζουμε με το 60. επεισόδια άπνοιας + υπόπνοιας / διαιρείται με τον πραγματικό χρόνο του ύπνου * πολλαπλασιάζετε κατά 60